معرفی

مشخصات فردی

مسعود انصاری نو

نام - نام خانوادگی : مسعود   انصاری نو

پست الکترونیکی : m_ansarino@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک - دبیری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خوارزمی

سوابق اجرایی

مدیر گروهعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-06-01

مسعود انصاری نو
مسعود انصاری نو

محل خدمت :
    دانشکده علوم
مرتبه علمی :
    مربی
^