کتب

مسعود انصاری نو - قاسم اسعدی کردشولی, 1384 - اول, آشوب برای مهندسان-تئوری، کاربردها و کنترل, آرویج, ترجمه

مسعود انصاری نو
مسعود انصاری نو

محل خدمت :
    دانشکده علوم
مرتبه علمی :
    مربی
^